System.Data.Entity.DynamicProxies.NewCategory_6D52C82898264A7B924449A934452A24787CF6C16EB9E8E66F4ED140C56EE7FF

Khách hàng

Triển khai hệ thống quản lý QR code công ty Cao Hùng

Triển khai hệ thống bảo hành điện tử tích hợp đầu số SMS 7039 giúp kích hoạt bảo hành điện tử cho sản

Triển khai hệ thống quản lý mã vạch công ty Tín Dân

Triển khai hệ thống bảo hành điện tử tích hợp đầu số SMS 7039 giúp kích hoạt bảo hành điện tử cho sản

Triển khai hệ thống quản lý trúng thưởng OMO

Triển khai hệ thống bảo hành điện tử tích hợp đầu số SMS 7039 giúp kích hoạt bảo hành điện tử cho sản

Triển khai hệ thống quản lý mã xác thực công ty ABC

Triển khai hệ thống bảo hành điện tử tích hợp đầu số SMS 7039 giúp kích hoạt bảo hành điện tử cho sản